GDPR – ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s nariadeniami EÚ o ochrane osobných údajov („GDPR“) by sme Vás chceli informovať o spracovaní Vašich osobných údajov, ktoré sme od Vás získali v súvislosti s Vašou spoluprácou s AE Fashion, s.r.o., so sídlom: P. Pázmaňa 913/5, 927 01 Šaľa, zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vl. č.: 27200/T , IČO: 46081151, IČ-DPH: SK2023228680 (ďalej len „AE Fashion, s.r.o.“).

Ak budete mať k spracovaniu osobných údajov akékoľvek otázky alebo pripomienky, alebo budete chcieť uplatniť niektoré zo svojich práv uvedených v priloženej informácii, konaktujte prosím konateľku spoločnosti Alžbetu Korcovú písomne na info@weddinggallery.sk (AE Fashion, s.r.o.).

Kto je zodpovený za spracúvanie Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je AE Fashion, s.r.o., ktorá je zodpovedná za akékoľvek spracúvanie osobných údajov.

Prečo a ako budú Vaše osobné údaje spracúvané?

Právny základ:

AE Fashion, s.r.o. spracováva Vaše osobné údaje predovšetkým bez nutnnosti získať súhlas, a to na základe týchto právnych základov:

 • spracovanie je nevyhnutné pre slnenie zmluvy (napr. Zmluva o prenájme svadobných šiat a doplnkov, Kúpna zmluva a pod.), ktorú s Vami AE Fashion, s.r.o. Uzavrela,

 • spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti AE Fashion, s.r.o.,

 • spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávanených záujmov AE Fashion, s.r.o..

So súhlasom bude AE Fashion, s.r.o. spracovávať Vaše fotografie a videá. Súhlas bude dávaný úplne dobrovoľne.

Účely spracovávania osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracováva AE Fashion, s.r.o. bez Vášho súhlasu najmä pre tieto účely:

 • vedenie osobných zložiek (uplatňovanie práv a povinností z uzatvorenej zmluvy)

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a bez týchto údajov nebude možné uzatvoriť Zmluvu o prenájme svadobných šiat, poskytnúť plnenie podľa zmluvy alebo v ňom pokračovať.

 • vedenie účtovníctva

AE Fashion, s.r.o. je povinná spracovávať Vaše osobné údaje, a to v rozsahu stanovenom daňovými a účtovnými predpismi.

Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plnenie zákonných povinností AE Fashion, s.r.o. vyplývajúcich z platných právnych predpisov v SR.

 • ochrana oprávnených záujmov AE Fashion, s.r.o. (vymáhanie pohľadávok, ochrana dobrého mena spoločnosti, súdne spory)

Proti tomuto spracovaniu môžete vzniesť námietky.

V prípade, že AE Fashion, s.r.o. dáte svoj súhlas, môže AE Fashion, s.r.o. spracovávať Vaše údaje pre nasledujúce účely:

 • zverejnenie fotografií na internetovej stránke (www.weddinggallery.sk), sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) a to v rozsahu portrétnych fotografií a propagačných fotografií/videí.

Poskytnutie osobných údajov je úplne dobrovoľné a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Vaše osobné údaje budú spracovávané automatizovane (systém účtovníctva, databáza faktúr, webové stránky a sociálne siete) a manuálne vo Vašej osobnej zložke príslušnými zodpovednými osobami poverenými AE Fashion, s.r.o..

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nebude dochádzať k automatiovaného rozhodovaniu ani k profilovaniu.

Aké osobné údaje o Vás spracovávame?

 • identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko, titul, adresa, číslo OP)

 • kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail)

 • podrobnosti platobného účtu

 • zmluvná dokumentácia

 • fotografie a videá, ak ste nám udelili súhlas

 • daňové doklady, účtovné záznamy

 • akákoľvek dokumentácia alebo informácia potrebná k ochrane práv AE Fashion, s.r.o.

Všetky osobné údaje získavame priamo od Vás.

Komu môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené?

Sprostredkovatelia:

Vaše osobné údaje budú spracovávať okrem zamestnancov AE Fashion, s.r.o. tiež sprostredkovatelia na základe zmluvy so sprostredkovateľom, najmä:

 • účtovná firma – Ing. Viera Trnkóciová – ekonomická kancelária ( IČO: 34644415, Čsl. armády 8, 927 01 Šaľa)

 • prevádzkovatelia sociálnych sietí (Facebook, Instagram, YouTube)

 • vyhľadávač – Google (IČ-DHP: IE6388047V, sídlo: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland)

Ďalší príjemcovia:

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené ďalším osobám v prípadoch, keď sprístupnenie predstavuje povinnosť stanovenú zákonom (napr. príslušné daňové úrady, orgány činné v trestnom konaní, súdy) alebo je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy uzavretej s Vami (napr. krajčírske služby), alebo je to v oprávnenom záujme AE Fashion, s.r.o. (napr. právny zástupca, daňový poradca, súdy).

Môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané do tretích krajín (mimo EHP)?

Vaše osobné údaje nie sú odovzdávané do krajín mimo Európsky hospodársky priestor (EÚ + Nórsko, Lichtenštajnsko, Island).

Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú k dosiahnutiu stanoveného účelu. Vaše osobné údaje buď spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu, alebo po dobu stanovených premlčacích lehôt alebo zákonom stanovených lehôt pre uchovanie osobných údajov. Vaše osobné údaje budú vymazané, skartované alebo anonymizované najneskôr do 10 rokov od uplynutia kalendárneho roku, v ktorom skončil Váš zmluvný vzťah s AE Fashion, s.r.o.. V prípade propagačných fotografií/videí budú Vaše osobné údaje spracované (zverejnené) po dobu činnosti AE Fashion, s.r.o. alebo do odvolania súhlasu.

Aké máte práva?

Máte právo na informácie o spracovaní Vašich osobných údajov a na prístup k osobným údajom, vrátane práva na kópiu osobných údajov.

Máte tiež právo na opravu osobných údajov alebo ich vymazanie (ak uplynie doba pre uchovanie osobných údajov, je odvolaný súhlas, spracovanie je protiprávne alebo už nie je pre spracovanie žiadny dôvod), poprípade na obmedzenie spracovania (ak spochybnníte presnosť spracovávaných údajov, budete požadovať obmedzenie spracovania namiesto vymazania osobných údajov alebo uplatníte námietku proti spracovaniu z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa) a prenositeľnosť osobnách údajov k inému prevádzkovateľovi.

Proti spracovaniu osobných údajov z dôvodu oprávnených záujmov AE Fashion, s.r.o. , môžete kedykoľvek vzniesť námietku a osobné údaje budú vymazané, ak AE Fashion, s.r.o. nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami.

Všetky svoje žiadosti podávajte prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

Ďalej máte právo kedykoľvek sa obrátiť so svojím podnetom alebo sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk).

Objednať sa na skúšku svadobných šiat

 

Svadobný salón Wedding Gallery Bratislava